Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

Erasmus


FILM Z RELACJI MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU
„KU ROZWOJOWI” W PROGRAMIE ERASMUS +

Przedstawiamy film, który został zaprezentowany w trakcie dnia otwartego w Zespole Poradni nr 3 w Lublinie.
DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE PORADNI NR 3 W LUBLINIE

Omówienie efektów i rezultatów projektu „Ku rozwojowi” w programie Erasmus+

Dnia 07 grudnia 2017 roku w Zespole Poradni nr 3 w Lublinie odbył się dzień otwarty. Na który zostało zaproszonych wielu gości m.in.: wizytator z Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania, inspektor z Wydziału Oświaty i Wychowania, dyrektorzy współpracujących przedszkoli, szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni, kadra stowarzyszenia, psycholodzy, pedagodzy, rodzice. Głównym punktem było omówienie efektów i rezultatów projektu „ Ku rozwojowi” w programie Erasmus+. Placówka realizowała projekt od września 2016 roku do grudnia 2017 roku.

Celem było:

 1. nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw przez pracowników
 2. kształtowanie umiejętności językowych i rozwiniecie zaciekawienia inną kulturą i zwyczajami
 3. nawiązanie współpracy międzynarodowej

Zostały przedstawione dwie prezentacje, jedna promującą naszą placówkę i region oraz druga podsumowująca wszystkie działania i mobilności. Wszyscy gości mieli możliwość zadania pytań i refleksji odnośnie mobilności. Większość osób była zainteresowana ideą programu Erasmus+, jego założeniami oraz edukacją włączająca i specjalną we Włoszech, zasad jej funkcjonowania, sposobów oceniania uczniów. Wiele pytań skupiło się na kwestii współpracy między szkołami, poradniami, rodzicami i innymi ośrodkami pracującymi na rzecz rodzin. Obserwujemy w ostatnich latach coraz większą chęć do wspierania rodziców w trudach wychowawczych, zwłaszcza dzieci z nietypowym rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym. Wiele osób dopytywało o kwestię uchodźców, imigrantów, jak włoskie placówki radzą sobie z edukacją osób nie mówiących w języku włoskim.

Była też okazja do wymiany pomysłów, sugestii w mniej formalnym otoczeniu, przy przekąskach z nutą włoskich smaków. Wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość przekazania wiedzy, spostrzeżeń na temat kursów, odwiedzanych placówek, i innych uczestników szkoleń. Zaprezentowaliśmy również zasoby platformy Epale i Europass. W związku z okresem świątecznym uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną-koło w Lublinie zaprezentowali swoje wyroby, była również możliwość wymiany informacji oraz wrażeń.

Realizowany projekt spełnił wszystkie oczekiwania i cele placówki oraz jej kadry, wzmocnił kompetencje społeczne, przyczynił się do zaprezentowania Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie na forum międzynarodowym.
RELACJA Z III MOBLINOŚCI EDUKACJI DOROSŁYCH

W dniach 11 – 15 września odbyła się trzecia mobilność edukacyjna pracowników Zespołu Poradni nr 3 w ramach projektu „Ku rozwojowi”, w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Panie Dorota Roszko oraz Wioletta Matacz uczestniczyły w szkoleniu „Parents' training: methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them.” Podczas kursu organizowanego przez Progetto Crescere – Societa Cooperatiwa Sociale we włoskim mieście Reggio Emilia poznawały metody i techniki użyteczne w pracy z rodzicami wspomagające włączanie ich w przebieg procesów edukacyjnych, zasady budowania kontaktu, uczestniczyły w analizie trudności w komunikacji pomiędzy specjalistami a rodzicami. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, angażującymi do dyskusji, odgrywania scenek, analizy i samodzielnego wyciągania wniosków. W trakcie kursu była możliwość wymiany informacji na temat organizacji systemu edukacji, w tym współpracy z rodzicami we Włoszech, Polsce, a także Finlandii dzięki przemiłym reprezentantkom tego kraju Anu i Johanie. W ramach integracji międzynarodowej odbył się międzykulturowy lunch, gdzie zaprezentowano przekąski typowe dla krajów uczestników oraz organizatora. Jednym z elementów kursu było zwiedzanie Loris Malaguzzu International Centre, miejsca ukazującego filozofię Metody Reggio Emilia – podejścia edukacyjnego do dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym opartego na wielozmysłowym i samodzielnym odkrywaniu świata. Pobyt w Reggio Emilia umożliwił doskonalenie umiejętności językowych, zapoznanie ze zwyczajami, architekturą, kulturą oraz historią regionu, w którą wplata się również polski wątek stacjonowania Legionów oraz powstania słów Mazurka Dąbrowskiego.
III MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach programu Erasmus +, Edukacja Dorosłych

We wrześniu 2017 roku odbędzie się trzecia mobilność edukacyjna pracowników Zespołu Poradni nr 3 w ramach projektu „Ku rozwojowi” w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

Panie Dorota Roszko i Wioletta Matacz będą uczestniczyły w kursie:
„Parents' training: methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them.”

Celem kursu jest:

 • poznanie metod, technik i strategii przydatnych do pracy z rodzicami i angażowania ich w proces edukacji
 • poznanie sposobów włączania rodziców w procesy edukacyjne i motywowania ich do współpracy z nauczycielami
 • analiza trudności w komunikacji rodzic – nauczyciel
 • ukazanie korzyści dla szkoły wynikających z uczestnictwa rodziców w procesie edukacji
 • analiza nowych stylów komunikacji
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej
 • rozwój kompetencji językowych
 • rozwijanie zainteresowania kulturą i zwyczajami innych narodów

Po ukończeniu mobilności przedstawimy krótką relację wraz ze zdjęciami.
RELACJA Z II MOBILNOŚCI EDUKACYJI DOROSŁYCH

W dniach 22 - 27 maja 2017 roku odbyła się II Mobilność Edukacyjna, w której wzięło udział 4 pracowników Zespołu Poradni Nr 3 w Lublinie. Panie: Renata Zygan, Dorota Sikora, Agnieszka Marek, Katarzyna Ciopcia uczestniczyły w kursie: „Cooperative learning: a method to develop social and learning skills for inclusion in educational and social context and active training step by step to be an active trainer or teacher”. Kurs został przeprowadzony z Centrum Progetto Crescere w Reggio Emilia. Zawierał teoretyczne oraz praktyczne elementy „The Cooperative Learning Method” oraz „Active Method”. Uczestniczki poznały różne formy wsparcia dorosłych proponowane przez Centrum, w tym między innymi wyżej wymienione metody. Brały udział w warsztatach, które pozwoliły rozwinąć kompetencje społeczne i językowe poprzez „naukę przez współpracę”. Zapoznały się z włoskim systemem edukacyjnym. Obserwowały zajęcia lekcyjne w jednej ze szkół podstawowych, miały możliwość wymiany doświadczeń oraz porównania włoskiego i polskiego systemu edukacyjnego. Ważnym akcentem była wizyta w jednym z bardziej interesujących miejsc w regionie w Loris Malaguzzi International Centre. Podobnie, jak w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, tak i w Reggio Emilia, miejsce to odwiedzają zarówno dzieci, jak i dorośli, zdobywając wiedzę w bezpośrednim doświadczaniu świata. Jednym z elementów mobilności było też poznanie kulturowe – włoskiej kultury, zabytków, ciekawostek obyczajowych oraz regionalnej kuchni. W Reggio Emilia odnaleziono też ślady polskie. Przy Muzeum Trzech Kolorów Flagi włoskiej, znajduje się tablica upamiętniająca napisanie przez Józefa Wybickiego tekstu do hymnu polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła…”.II MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach programu Erasmus +, Edukacja Dorosłych

W maju 2017 roku odbędzie się druga mobilnośĆ edukacyjna pracowników Zespołu Poradni nr 3 w ramach projektu „Ku rozwojowi” w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

Panie: Renata Zygan, Dorota Sikora, Agnieszka Marek, Katarzyna Ciopcia będą uczestniczyły w kursie:
„Cooperative learning, promoting inclusion in educational and social contexts”.

  Celem kursu jest:
 • zapoznanie się z metodą „Nauka przez współpracę” – rozwijanie społecznych kompetencji przez współpracę
 • rozwijanie umiejętności społecznych i edukacyjnych związanych z tą metodą
 • nabycie wiedzy o obserwacji współpracy
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności jak tworzyć i nadzorować naukę przez współpracę
 • zwiedzanie lokalnej szkoły
 • nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw przez pracowników, jest to szczególnie istotne w obecnych czasach, gdzie tysiące uchodźców szuka schronienia albo edukacji w naszym kraju
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej
 • nadanie wymiaru międzynarodowego poradni
 • rozwój kompetencji językowych
 • rozwijanie ciekawości inną kulturą i zwyczajami.

Po ukończeniu mobilności przedstawimy krótką relację wraz ze zdjęciami.
ERASMUS +

relacja z mobilności

Zespół Poradni Nr 3 w Lublinie rozpoczął realizację Programu ERASMUS + „ Mobilność kadr edukacji dorosłych” od udziału w szkoleniu „ Specjalne potrzeby edukacyjne i trudności w uczeniu się – jak radzić sobie z nimi-teoretyczne i praktyczne doświadczenia”. Partnerem akcji jest włoskie Centrum szkoleniowe o nazwie Progetto Crescere w Reggio Emilia. 8-osobowa grupa psychologów i pedagogów uczestnicząc w programie ma okazję do poznania nowych teorii, ciekawych praktycznych rozwiązań oraz podzielenia się własnymi osiągnięciami. Wymiana doświadczeń dokonuje się na płaszczyźnie międzynarodowej, gdzie niezbędna jest znajomość języka angielskiego.

  Główne tematy szkolenia w dniach 13-17 marca 2017 były następujące:
 • przedstawienie włoskiego systemu szkolnictwa, w tym model edukacji włączającej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • porównanie systemów edukacyjnych w innych państwach europejskich, dotyczyło to Polski, Estonii, Chorwacji i Włoch,
 • zaprezentowanie pracy nauczycieli i terapeutów z uczniami ze specjalnymi potrzebami w szkole i środowisku pozaszkolnym,
 • omówienie funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych w szkole włoskiej.

Atutem programu jest jego wieloaspektowość, kreowanie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego oraz postrzegania świata w nowych płaszczyznach. Ważnym obszarem programu było poznanie sposobów wspierania rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych. System współpracy środowiskowej (rodzina- szkoła-służba zdrowia-organizacje pozarządowe) przy jednoczesnym wsparciu finansowym dla opiekunów osoby niepełnosprawnej daje szanse na pełną opiekę. Stwarza również możliwości do godnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Centrum Progetto Crescere w Reggio Emilia proponuje wiele form wsparcia , także dla osób dorosłych, m.in.: popularyzacja problemów społeczno-psychologicznych osób niepełnosprawnych, wsparcie merytoryczne dla rodziców (praca opiekuna społecznego), prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, konsultacje i grupy terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, kursy edukacyjne dla rodziców, np. terapia kontroli złości, kształtowanie umiejętności akceptacji i rozwiązywania sytuacji problemowej wśród rodzeństwa.

Jednym z elementów mobilności było też poznanie kulturowe- włoskiej kultury, zabytków regionu czy ciekawostek obyczajowych. Poznanie kulturowe nie dotyczy wyłącznie Włoch, ale ma odniesienie także do pozostałych uczestników programu z całej Europy – porównanie systemów edukacyjnych, poznanie kuchni narodowych czy symboliki narodowościowej. W Reggio można też odnaleźć ślady polskie. Przy Muzeum Trzech Kolorów Flagi Włoskiej w ratuszu jest tablica upamiętniająca powstanie w tym mieście polskiego hymnu narodowego, na pamiątkę 180 rocznicę odegrania „ Jeszcze Polska nie zginęła…”
ERASMUS+

prezentacja filmu przygotowanego w ramach programu Erasmus+, Edukacja Dorosłych

Przedstawiamy film, który zostanie zaprezentowany w trakcie pobytu na szkoleniach (mobilnościach edukacyjnych), w ramach programu Erasmus+, Edukacja Dorosłych:
I MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

w ramach programu Erasmus+, Edukacja Dorosłych

W marcu 2017r. odbędzie się pierwsza mobilność edukacyjna w ramach projektu “Ku rozwojowi” w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych.

Pani dyrektor Bożena Cioch i pani Beata Wójtowicz będą uczestniczyły w kursie “Special Needs and Learning Disabilities: how to deal with them? Theoretical and Practical experiences.”

Celem kursu jest:

 • zapoznanie się z systemem edukacji we Włoszech, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • poznanie specyfiki pracy specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 • nabycie wiedzy jak włoski system wspiera osoby niepełnosprawne na etapie szkoły i pracy zawodowej
 • poszerzenie wiedzy na temat edukacji włączającej
 • zdobycie nowych umiejętności jak wspierać rodziców, opiekunów, wychowujących dziecko z niepełnosprawnością
 • zwiedzanie The Reggio Children International Centre i włoskiej szkoły integracyjnej
 • nawiązanie kontaktów międzynarodowych ze specjalistami z Włoch i innych europejskich krajów
 • porównanie systemów edukacyjnych w różnych krajach
 • rozwój kompetencji językowych
 • kształtowanie kompetencji społecznych m.in.: komunikacji, sposobów rozmowy na trudne tematy
 • rozwijanie ciekawości innymi kulturami i tradycjami
 • obalenie stereotypów międzynarodowych
 • zapoznanie się z dokumentami Europass

Po ukończeniu mobilności przedstawimy krótką relację wraz ze zdjęciami!
Erasmus+

Przygotowanie merytoryczno-kulturalne

W dniu 16 listopada 2016 roku uczestnicy programu Erasmus + Edukacja dorosłych mieli przyjemność wziąć udział w spotkaniu integracyjno - kulturalnym w „Arte del Gusto” Ristorante – Pizzeria, Enoteca przy ul. Hempla 5. Celem spotkania było m.in.: integracja pracowników, przygotowanie się do wyjazdu, poznanie włoskiej kultury, tradycji, kuchni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na region Reggio Emilia. Kucharz Fillippe, który pochodzi z południowych Włoch, z Calabrii opowiedział nam o typowych potrawach i przysmakach kuchni włoskiej, o sposobach wytwarzania niektórych produktów, o różnicach między poszczególnymi rejonami. Dowiedzieliśmy się również, co warto zwiedzić, zobaczyć na miejscu. Fillippe Ambroso zapoznał nas z anegdotami na temat swojego kraju i ludzi tam mieszkających.

Calabria jest regionem administracyjnych w południowych Włoszech o powierzchni 15 079 km² i 2,09 milionach mieszkańców, ze stolicą w Catanzaro.

Podczas spotkania degustowaliśmy przeróżne przysmaki pochodzące z kuchni włoskiej, wytwarzane z oryginalnych włoskich produktów. Na przekąskę zaproponowano nam Tagliere di Carne (deskę z wędlinami) i Tagliere di Formaggi (deskę z serami), np. z Permaggiano Reggiano, który pochodzi z rejonu Reggio Emilia, gdzie beneficjenci będą uczestniczyć w kursach. Nie mogło się obyć bez słynnej sałatki Caprese, z rucolą, bazylią, pomidorem, mozzarellą oraz Focaccia Caprese (podpłomykami). Na obiad zostało podane danie Salmone Fresco (łosoś duszony na białym winie z typowymi włoskimi dodatkami – kaparami, pomidorkami cherry, rozmarynem oraz Papardelle Porcini (makaron w sosie truflowo-śmietanowym z borowikami). Oczywiście nie mogło zabraknąć wina na stole podczas włoskiej kolacji, degustowałyśmy wino Calado, z najwyżej selekcjonowanych szczepów, pochodzące z Sycylii. Na sam koniec udanego wieczoru spróbowałyśmy słynnego deseru Tiramisu oraz kawę Espresso. Kucharz Fillippe zachęcał nas również do zrobienia w jego restauracji zakupów znakomitych włoskich wędlin i serów.

Wszyscy beneficjenci rozsmakowali się w kulturze oraz kuchni włoskiej i są gotowi do wytężonej pracy związanej z realizacją projektu i uczestnictwem w kursach w Reggio Emilia.
REALIZACJA PROJEKTU „KU ROZWOJOWI”

w ramach programu Erasmus+, Edukacja Dorosłych
Biuletyn informacyjny