ZESPÓŁ PORADNI NR 3 w Lublinie

Drodzy Państwo


Zespół Poradni nr 3 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zapisy osobiście lub telefonicznie, w godzinach pracy poszczególnych specjalistów poradni.
O nas

Jesteśmy placówką publiczną, działającą pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1967 roku.

Organem prowadzącym Zespół Poradni nr 3 jest miasto Lublin — miasto na prawach powiatu. Zewnętrzny nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Zespół Poradni nr 3 w Lublinie tworzą dwie jednostki organizacyjne:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
 2. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji.

Kadra Zespołu Poradni nr 3 to wykwalifikowani specjaliści: psycholodzy kliniczni, psycholodzy szkolni, psychoterapeuci, doradca zawodowy, me-

diator sądowy, pedagodzy specjalni, terapeuci SI, logopedzi, surdologopeda, neurologopeda, reha- bilitanci, pracujący w obszarze wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rehabilitacji.

Współpraca z lekarzami:

 • okulistą
 • rehabilitantem
 • neurologiem dziecięcym
 • pediatrą
 • lekarzem medycyny pracy

Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług psy- chologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, rehabilitacyjnych oraz szkoleniowych, a także z zakresu doradztwa zawodowego.

Działania nasze adresujemy do rodziców, dzieci, młodzieży, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, studentów, wolontariuszy oraz do instytucji współpracujących z rodziną w procesie edukacji i wychowania.

Nasza oferta przeznaczona jest dla mieszkańców Lublina oraz dzieci i uczniów z oświatowych pla- cówek lubelskich.

Przyjmujemy także dzieci z różnymi niepełno- sprawnościami z innych miast lub powiatów woje- wództwa lubelskiego, z którymi organ prowadzący zawarł stosowne porozumienie na świadczenie usługi specjalistycznej.

Wszystkie usługi są nieodpłatne, a korzystanie z nich jest dobrowolne i nie wymaga skierowania.

W celu umówienia wizyty w poradni prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

Można u nas uzyskać:

 • poradę internetową
 • poradę telefoniczną

Historia

W Lublinie 1 października 1967 roku powstała pierwsza i jedyna w województwie lubelskim Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. W jej rejonie działania znajdowały się wszystkie szkoły miasta Lublina. Ze względu na szczupłość kadry i trudności lokalowe zadania poradni ograniczały się wówczas jedynie do pracy diagnostycznej.

Lata 90-te przyniosły kolejne reorganizacje. W 1991 roku poradnia wraz z Przedszkolem Specjalnym utworzyła ZESPÓŁ SZKOLNO-DIAG- NOSTYCZNY. Działał cztery lata.

1 września 1994 roku powołano ZESPÓŁ PORADNI NR 3 w Lublinie jako jednostkę organizacyjną, którą tworzyły: SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI oraz PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR

6. Nadal terenem działania SPWDiR było woje- wództwo lubelskie (31.08.2006 r.).

Działalność ZESPOŁU PORADNI NR 3 w Lublinie ulegała ciągłym innowacjom. Zmieniał się wygląd Poradni, wzrosła liczba i różnorodność wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej indywi- dualnej i zespołowej.

Od 2000 roku następowało wyraźnie przesunięcie akcentu z działalności diagnostyczno-orzeczniczej w kierunku doradczo-terapeutycznej. Obecnie ZESPÓŁ PORADNI NR 3 w Lublinie dysponuje 10 gabinetami przeznaczonymi do badań i terapii, salą do zajęć szkoleniowo-terapeutycznych i kon- ferencji oraz salą rehabilitacyjną najnowo- cześniejszą w Lublinie. Zespół Poradni nr 3 dyspo- nuje również kompleksowym i aktualizowanym wyposażeniem w pomoce do terapii, diagnozy oraz zajęć rehabilitacyjnych, w tym terapii SI.

W ZESPOLE PORADNI NR 3 pracują doświadczeni i profesjonalni specjaliści. Bardzo wielu pracowni- ków posiada studia podyplomowe i stopnie spe- cjalizacji zawodowej. Permanentnie doskonalą swoje kompetencje i pozycję zawodową.

Dyrektorzy Poradni:

 • Lina Gieysztor — organizator i pierwszy dyre- ktor w latach 1967–1981
 • Bogumiła Czupkałło w latach 1981–1990
 • Marek Paweł Jaśko w latach 1990–1994
 • Zofia Frajnt w latach 1994–2004
 • Bożena Cioch w latach 2004–obecnie

Biuletyn informacyjny

ZESPÓŁ PORADNI NR 3: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6, Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji

20-863 Lublin, ul. Młodej Polski 30, tel./fax 81 741 09 30; 501 37 00 90, e-mail: poczta@zp3.lublin.eu / www: www.zp3.lublin.pl

Stronę odwiedziło: 3647 osób, w tym dzisiaj: 25, wczoraj: 22, w ostatnim miesiącu: 18