Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6

Bożena Ciochdoktor nauk społecznych, pedagog specjalny, dyrektor dwóch poradni w strukturze Zespołu Poradni nr 3, przewodnicząca zespołu orzekającego

Specjalista w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – psychoprofilaktyki zaburzeń rozwojowych oraz organizacji i zarządzania oświatą. Diagnoza i konsultacja specjalnych i specyficznych trudności edukacyjnych, pomoc i wsparcie dla rodziców, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Organizacja i udział w licznych konferencjach, szkoleniach, prowadzenie wykładów. Specjalistyczne konsultacje dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Opiekun praktyk dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, lekarzy.

Maria Rożnowskapsycholog, psychoterapeuta

Diagnoza i profilaktyka dysleksji, trudności w nauce szkolnej oraz problemów emocjonalnych i wychowawczych dzieci i młodzieży związanych z procesem rozwojowym, sytuacją zdrowotną, domową i szkolną. Konsultacje systemowe, poradnictwo rodzinne – wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych. Psychoedukacja rodziców i nauczycieli – warsztaty, prelekcje. Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i rodziców w nurcie systemowym.

Danuta Petruczynikpsycholog

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie oceny poziomu rozwoju psychomotorycznego, umysłowego i emocjonalno-społecznego. Diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych w zakresie: ogólnych i specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, zdolności i uzdolnień. Pomoc i wsparcie w przypadku konfliktów rówieśniczych, rozpadu rodziny (rozwód rodziców), stałej utraty bliskiej osoby. Psychoedukacja rodziców i nauczycieli, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo, rozładowywaniu negatywnych emocji w sposób akceptowany społecznie. Rozmowy terapeutyczno-wspierające dla uczniów nieśmiałych, z zaburzeniami emocjonalnymi, agresywnych, nadpobudliwych.

Magdalena Gizapedagog specjalny – resocjalizacji, mediator

Diagnoza pedagogiczna pod kątem ogólnych i specyficznych trudności w nauce, a także w celu określenia indywidualnych potrzeb i predyspozycji, wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej. Pomoc pedagogiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli, terapia grupowa dysleksji rozwojowej. Rozwiązywane konfliktów drogą mediacji. Założycielka i koordynatorka „Klubu Młodych Mediatorów”.

Stanisława Krasowskapedagog, terapeuta pedagogiczny, wieloletni pedagog szkolny

Diagnoza pedagogiczna pod kątem ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna, oparta o autorski program, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających ogólne oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Poradnictwo pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli. Tworzenie i realizacja programów profilaktyki finansowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Anna Wysokińska-Tarkalogopeda, pedagog specjalny

Diagnoza i indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci posiadających zaburzenia w rozwoju mowy i języka ze szczególnym naciskiem na rozwijanie komponentów sprzyjających opanowaniu komunikacji językowej i pisemnej, przygotowanie do czytania i pisania. Terapia zaburzeń o różnej etologii u dzieci w okresie kształtowania i rozwoju mowy. Praca z objawami i mechanizmami w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, które współwystępują z zaburzeniami rozwoju językowego. Stosuje podejście tradycyjne, multisensoryczne oraz wspomagające metody terapeutyczne. Wsparcie pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci, rodziców, nauczycieli i studentów.

Anna Cyganneurologopeda

Diagnoza wad wymowy. Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii. Stymulowanie wszystkich funkcji poznawczych oraz wczesna nauka czytania metodą sylabową jako forma terapii. W pracy wykorzystuje formy teatralne (pantomima artykulacyjna, praca z pacynkami) oraz elementy logorytmiczne. Praca nad wymową i emisją głosu. Poradnictwo logopedyczne dla rodziców i nauczycieli.

Dorota Sikorapedagog, psycholog

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, psycholog, wieloletni nauczyciel akademicki.

Diagnoza pedagogiczna uczniów pod kątem ogólnych i specyficznych trudności w nauce, pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności w czytaniu i pisaniu. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu budowania konstruktywnych relacji z dzieckiem, rodzinnych uwarunkowań szkolnego funkcjonowania dziecka oraz zaburzeń w zachowaniu uczniów.

Beata Wójtowiczpedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Diagnoza pedagogiczna pod kątem ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Indywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych mających specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Dodatkowo warsztaty ortograficzne dla uczniów klas IV, terapia ręki i warsztaty dla uczniów leworęcznych. Poradnictwo pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Ewelina Cecherzpsycholog, doradca zawodowy

Diagnoza specyficznych trudności szkolnych uczniów. Poradnictwo dla dzieci, młodzieży i rodziców zmagających się z trudnościami na tle emocjonalno-społecznym, wychowawczym. Diagnoza zawodowa dotycząca zainteresowań i predyspozycji, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczniów.

Biuletyn informacyjny